محصولات در زمینه زنان

انواع ست هیستروسکوپ تشخیصی و جراحی متناسب جهت استفاده با لنزهای 4 میلیمتر، 2.9 میلیمتر و 2 میلیمتر به همراه انواع قیچی و گرسپر

ست رزکتوسکوپی به همراه انواع لوپ و الکترود